Ford. Feel the difference
Vybavovanie volania núdzovej pomoci
Tu je podrobný postup vybavovania volaní núdzovej pomoci systému SYNC®. Núdzová pomoc sa spustí, keď sa aktivujú predné alebo bočné airbagy vo vozidle alebo keď sa aktivuje núdzové uzavretie palivového čerpadla.  
Pred aktiváciou núdzovej pomoci posádka vozidla bude počuť toto hlásenie:

“Systém SYNC® sa pokúsi o tiesňové volanie. Ak chcete toto volanie zrušiť, na displeji vyberte možnosť „Zrušiť“ alebo kliknite na tlačidlo na ukončenie hovoru.”

Ak hovor nebude ukončený do približne 10 sekúnd, systém SYNC® zavolá a bude informovať posádku vozidla nasledovným hlásením:

“Vytáča sa linka tiesňového volania. Systém SYNC® sa najprv spojí s operátorom strediska záchrannej služby, kým uvoľní linku. Čakajte, prosím. "
Potom nasleduje zvonenie telefónu, kým sa vytáča linka 112.
Pri prijatí tiesňového volania na linku 112 sa odovzdajú dôležité informácie stredisku tiesňového volania. Systém Sync® je viacjazyčný a vyberie najvhodnejší jazyk, aby odovzdal potrebné informácie podľa miesta nehody.

Úvodné hlásenie vám pomôže rozoznať, že ide o tiesňové volanie:

“Pozor: Vozidlo značky Ford sa stalo účastníkom dopravnej nehody. Pripravte sa na prijatie súradníc GPS, potom na komunikáciu s posádkou vozidla. Posielam súradnice. Vozidlo značky Ford sa stalo účastníkom dopravnej nehody na týchto súradniciach: zemepisná šírka 51.0271 a zemepisná dĺžka 6.9399. Opakujem polohu. Vozidlo značky Ford sa stalo účastníkom dopravnej nehody na týchto súradniciach: zemepisná šírka 51.0271 a zemepisná dĺžka 6.9399. Linka je uvoľnená”

Po sprostredkovaní týchto údajov sa uvoľní linka, takže budete môcť hovoriť priamo s posádkou vozidla.
Upozorňujeme, že jazyk, ktorým systém SYNC® komunikuje so strediskom tiesňového volania, sa môže líšiť od jazyka posádky vozidla. 

Kým bude stredisko tiesňového volania prijímať informácie, posádka vozidla bude počuť toto: “Čakajte, prosím, kým odovzdám dôležité údaje operátorovi strediska tiesňového volania.”   Jazyk používaný na komunikáciu s posádkou vozidla vyberá používateľ pre všetky funkcie systému SYNC® a môže sa líšiť od jazyka použitého na hlásenie stredisku tiesňového volania. 
Núdzová pomoc používa mobilný telefón posádky vozidla na vytočenie linky tiesňového volania 112 a použije polohu nehody na určenie najvhodnejšieho jazyka na úvodné hlásenie stredisku tiesňového volania. Keďže núdzová pomoc je štandardný bezdrôtový hovor na linku 112, môžete tiež dostať informácie z mobilnej siete, ako napríklad: telefónne číslo, poloha telefónu a meno používateľa mobilného telefónu nezávisle od systému SYNC®.

Komunikácia s posádkou vozidla

Komunikácia priamo s posádkou vozidla krátko po nehode môže poskytnúť dôležité informácie na určenie vhodnej reakcie. Vo vašom bežnom prevádzkovom postupe si preštudujte, ako čo najlepšie vybaviť volanie z dopravnej nehody.

Prepnutie z režimu voľných rúk na súkromný režim (iba telefón)

Ak posádka vozidla potom vypne motor vozidla a otvorí dvere, prebiehajúci hovor nebude prerušený. Namiesto toho bude hovor pokračovať v súkromnom režime (iba telefón), až kým nebude ukončený. Prepnutie na súkromný režim vždy ukončí režim voľných rúk a hovor bude možné počuť iba cez samotný telefón.

Toto prepnutie na súkromný režim môže ovládať iba člen posádky vozidla. Upozorňujeme: ak budete z nejakého dôvodu žiadať posádku, aby opustila vozidlo, môžete požiadať volajúceho, aby si vzal so sebou telefón z auta von a pokračoval v hovore. Mohli by ste povedať:

"Máte mobilný telefón na dosah? Ak áno, vezmite ho so sebou, keď vypnete motor a vyjdete z vozidla. Zostaňte na linke, prosím. ”

Súkromný režim uľahčuje majiteľom systému SYNC® pokračovať v hovore cez telefón po opustení vozidla.
Keďže hovor je uskutočnený z mobilného telefónu, budete mať k dispozícii zvyčajné nástroje na určenie polohy ako bezdrôtové dáta od sieťového operátora. Okrem toho núdzová pomoc poskytuje súradnice GPS vygenerované GPS prijímačom vo vozidle, takže môžete využiť aj ďalší spôsob určenia polohy vozidla. V rámci úvodného hlásenia budú tieto súradnice zopakované dvakrát.

Údaje GPS vozidla

Ak použijete súradnice z palubného prijímača GPS systému SYNC®, vo všeobecnosti budete môcť určiť polohu volajúceho na 11 metrov. V mnohých prípadoch je tento údaj presnejší, ak sa porovná s údajom od sieťového operátora. Súradnice GPS prijaté zo systému SYNC® budú vo formáte WGS 84 so znamienkom (+/-) desatinné stupne so štyrmi desatinnými miestami. Sú kompatibilné s väčšinou kartografických softvérov a môžu sa použiť na bezplatných kartografických webových stránkach ako napríklad www.google.com/maps.

Príklad súradníc môže byť:

“Došlo k dopravnej nehode na týchto súradniciach: zemepisná šírka 51,0271 a zemepisná dĺžka 6,9399“...
Zadanie zemepisnej šírky a dĺžky (napr.: 51.0271, 6.9399) do voľného políčka vyhľadávania na stránke www.google.com/maps zobrazí polohu vozidla na mape (pozri obrázok).
Systém je vyvinutý tak, aby operátor rozhodol o tom, kedy hovor ‚ukončiť‘. Ak práve prebieha hovor núdzovej pomoci, ovládače vozidla na ukončenie hovoru zostanú zablokované. Používateľ môže tento hovor ukončiť iba stlačením tlačidla „Ukončiť hovor“ na telefóne. Systém je takto postavený preto, aby ste ako operátor mali lepšiu kontrolu nad situáciou a mohli sami rozhodnúť, kedy hovor ukončiť. Ak sa hovor z nejakého dôvodu preruší, mali by ste mať dostupné zvyčajné nástroje, aby ste mohli zavolať späť.